Talbot Solara

Modellek
1980-1986
Talbot Solara 1.6 GL 1592 cm3 66 kW 139 Nm
Talbot Solara 1.6 GLS 1592 cm3 66 kW
Talbot Solara 1.6 LS 1592 cm3 54 kW
Talbot Solara 1.6 SX 1592 cm3 66 kW