Talbot Samba

Modellek
1982-1986
Talbot Samba 1.1 GL 1124 cm3 37 kW
Talbot Samba 1.1 LS 1124 cm3 37 kW
Talbot Samba 1.4 1360 cm3 58 kW
Talbot Samba 1.4 GLS 1360 cm3 59 kW 110 Nm