Talbot Matra Rancho

Modellek
1977-1984
Talbot Matra Rancho 1.4 X 1442 cm3 59 kW
Talbot Rancho 1.4 1442 cm3 59 kW